Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden
&
Terms and Conditions

 looking for the Terms and Conditions in English? Click Here

Algemene voorwaarden Live Your Heart School

Bij het inschrijven voor of aanschaf van een training ga je akkoord met deze algemene voorwaarden van Live Your Heart School.
Deze algemene voorwaarden bestaan uit drie delen:

 1. De diensten van Live Your Heart School in het algemeen
 2. Trainingen
 3. Wijziging van de algemene voorwaarden

1. De diensten van Live Your Heart School in het algemeen

1.1 Algemeen

Diensten die Live Your Heart School biedt zijn trainingen:

 • voor een groep met de trainer. Dit kan zijn live op locatie of live online. Voor een organisatie of voor particuliere klanten.
 • voor individuen door middel van video trainingen die ieder op zijn/haar eigen tijd kan volgen.

Mensen die gebruik (wensen te) maken van de diensten van Live Your Heart School worden op deze pagina ‘klant’ genoemd. Klanten zijn:

 • Trainee: degene die de training doorloopt met de trainer
 • Opdrachtgever van een organisatie: degene die opdracht geeft vanuit een organisatie voor de training. Voor hem/haar wordt ‘opdrachtgever’ gebruikt.

De trainer wordt op deze pagina ‘dienstverlener’ genoemd.

 

1.2 Werkafspraken

 • De klant weet dat hij/zij verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen leven en hoe het zich ontvouwt.
 • De klant en dienstverlener streven naar het hoogst haalbare doel en erkennen dat het resultaat anders kan zijn dan van tevoren bedacht.
 • De klant is op de hoogte van de door de dienstverlener gebruikte methodieken.
 • De klant verstrekt zelf informatie, die hij/zij relevant acht, aan de dienstverlener ten behoeve van zichzelf en zijn/haar doel. Ook zal de dienstverlener hierom vragen. De klant heeft altijd het recht informatie voor hem- of haarzelf te houden. Als deze niet belangrijk zijn voor het doorlopen van een training. Live Your Heart School kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie die achteraf of niet verstrekt wordt.
 • De dienstverlener verricht fysieke handelingen in overleg met de klant en zal daar de klant van tevoren toestemming voor vragen.
 • Bij bezwaren tegen specifieke handelingen dient de klant dit direct aan te geven.
 • De dienstverlener is geregistreerd bij beroepsvereniging ‘Collectief Alternatieve Therapeuten’ (CAT), voor meer informatie zie hieronder.
 • De klant heeft de inhoud van de privacyverklaring gelezen en begrepen.

1.3 Huisregels:

 • In geval van calamiteiten dient de klant de aanwijzingen van de dienstverlener of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van eigendommen in of rondom het pand.
 • De dienstverlener en klant gedragen zich volgens algemene fatsoensnormen. Bij aanstootgevend gedrag heeft de dienstverlener het recht om de klant toegang tot het pand te ontzeggen.

1.4 Beroepsvereniging CAT en klachten

De dienstverlener staat ingeschreven bij beroepsvereniging ‘Collectief Alternatieve Therapeuten’ (CAT) en ‘Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten’ (GAT). In het contact met de klant zijn de bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtregelingen van het CAT en GAT van toepassing. Het GAT is een rijks erkende, complementair gespecialiseerde en volledig onafhankelijke Wkkgz geschilleninstantie. De Wkkgz is de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’. Hierin zijn onder andere de rechten en plichten van klant en dienstverlener vastgelegd.
Het heeft de voorkeur om klachten in eerste instantie te bespreken met de dienstverlener. Indien de klant en dienstverlener geen overeenstemming kunnen bereiken, kan de klant zich ook wenden tot het GAT. De klant kan zich met klachten ook direct wenden tot het GAT. Meer informatie en de procedure zijn te vinden op
https://gatgeschillen.nl/.

1.5 Disclaimer en garantie

De inhoud van de diensten valt onder de alternatieve geneeswijzen. Op de resultaten worden geen garanties gegeven. Omdat het resultaat afhankelijk is van de keuzes die de klant maakt in het proces. De klant is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar keuzes en de deelname geschied dan ook op eigen risico.De klant is op de hoogte dat de dienstverlener die met hem/haar werkt geen arts is. Geen van de in de diensten beschreven methodes dienen ter vervanging van medisch advies of behandeling. Het is ter ondersteuning en niet ter vervanging van de reguliere medische gezondheidszorg. De klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze om een arts of andere zorg professional te raadplegen. Medische behandelingen en voorgeschreven medicatie kunnen uitsluitend in overleg met de behandelende arts en/of specialist worden aangepast of beëindigd.
Voor specifiek advies per training, wordt verwezen naar de informatie van de training.

1.6 Tarieven, betalingswijze, terugbetalingsbeleid, cadeaus

Aanmeldingen voor door Live Your Heart School aangeboden diensten, live op locatie of online, dienen uiterlijk de dag voor de inschrijving gesloten wordt, in bezit van Live Your Heart School te zijn.

1.6.1 Tarieven

De dienstverlener verplicht zich aan de tarieven voor de diensten te houden zoals vermeld op de website van Live Your Heart School
De vermelde tarieven op de website zijn btw vrijgesteld inclusief €25,- administratiekosten. Als de prijs van de dienst minder is dan €100,-, bedragen de administratiekosten 20% van dit bedrag.

De in deze alinea bedoelde bedragen zullen ineens opeisbaar zijn, als deze niet eerder al voldaan zijn.

1.6.2 De betalingswijze van een training is voor:
 • particuliere klanten: direct via bankbetaling (bijv iDeal via Mollie) bij het inschrijven voor een training via de webshop van de Live Your Heart School website.
 • zakelijke klanten: binnen 14 dagen met een bankbetaling. De dienstverlener stuurt een factuur naar de opdrachtgever en de desbetreffende financiële afdeling.

Betaling aan Live Your Heart School vindt plaats via LOVE energetisch lichaamswerk.
Bedrijfsgegevens:

 • Handelsnaam: Love energetisch lichaamswerk
 • KVK nr: 75773902
 • Btw nummer: NL00240202098B66
 • Vestigingsadres: Ijburglaan628c, te Amsterdam
1.6.3 Terugbetalingsbeleid
1.6.3.1 Online individuele training op eigen moment

Voor een training die de klant op eigen moment kan volgen is het terugbetalingsbeleid niet van toepassing.

1.6.3.2 Live training op locatie of online: annuleren, wijzigen, overdragen of tussentijds afbreken

Ik hanteer bij het annuleren van de inschrijving van de klant (zakelijk en particulier), dat hij/zij:

 • tot twee maanden voor de geplande aanvangsdatum het reeds betaalde bedrag retour krijgt met uitzondering van administratiekosten.
 • tot een maand voor aanvang 50% retour krijgt van het tarief van de dienst (mits het gehele bedrag al was voldaan).
 • tot 14 dagen voor aanvang 25% retour krijgt van het tarief van de dienst (mits het gehele bedrag al was voldaan).
 • minder dan 14 dagen voor aanvang van de training geen restitutie krijgt.

Let op, geef je een dienst cadeau, dan gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden als hierboven.

Wijzigen of overdragen van de inschrijving van de klant kan alleen via e-mail of het contactformulier.

Met wijzigen bedoelen we hier dat de klant de training begint op een andere gezamenlijke startdatum dan hij/zij zich in eerste instantie voor heeft ingeschreven. Of hij/zij kan beginnen op deze andere datum, is afhankelijk van het aantal inschrijvingen dat er dan is.

Overdragen van de inschrijving aan iemand anders kan tot uiterlijk een week voor de start van de training via e-mail of het contactformulier, mits diegene aan de gestelde toelatingsvoorwaarden voldoet naar inzicht en beoordeling van Live Your Heart School.

Bij tussentijds afbreken van de training betaalt de klant het gehele bedrag. Wanneer de klant de training af wil breken nadat deze inmiddels is begonnen, is de klant het volledige tarief aan Live Your Heart School verschuldigd.

2. Training

2.1 Algemeen:

De dienstverlener heeft de intentie en doel van de training vooraf gedeeld. Ook de opzet van de training wordt vooraf aan de training gedeeld. Deze opzet en de inhoud kunnen, afhankelijk van het verloop van de training en de behoefte van de klant en dienstverlener, aangepast worden naar inzicht van de dienstverlener in het geval van een live training. Waar mogelijk zal de klant hierin meegenomen worden.
Klant en dienstverlener evalueren de training aan het eind.

2.2 Annuleren, wijzigen, doorgeven of tussentijds afbreken van de training

2.2.1 Online individuele training op eigen moment

Voor een training die de klant op eigen tijd en moment kan volgen is dit niet van toepassing

2.2.2 Live training op locatie of online: annuleren, wijzigen, overdragen of tussentijds afbreken
 • Gezien tijd waardevol is en mogelijk andere mensen op de wachtlijst van de training staan, zal de klant zo vroeg mogelijk zijn/haar inschrijving voor de training annuleren, wijzigen of doorgeven. Voor restitutie bedragen zie terugbetalingsbeleid.
 • Bij onverhoopte verhindering van de dienstverlener zal hij/zij vervanging organiseren. Mocht dit niet lukken, dan komt de dienstverlener met alternatieve data om de training naar te verplaatsen.
 • De training kan door de dienstverlener eenzijdig worden gestopt als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de training voortzet. De klant krijgt dan zijn/haar geld terug naar rato van het reeds geleverde deel.

 

3. Wijzigingen van onze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 juli 2022 en blijven van kracht, behalve met betrekking tot eventuele wijzigingen in de bepalingen in de toekomst, die van kracht zullen zijn onmiddellijk nadat ze op deze pagina zijn geplaatst. Ik behoud me het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment bij te werken of te wijzigen. Het verdient aanbeveling om de algemene voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze pagina toont altijd de laatste versie.
Laatste wijziging 1 januari 2024.

c

Terms and Conditions Live Your Heart School

Zoek je de Algemene Voorwaarden in het Nederlands? Klik hier
While registering for a training, you agree to the Terms and Conditions of Live Your Heart School.
These Terms and Conditions consist of three parts, related to:

 1. The services of Live Your Heart School in general, and specifically:
 2. Training
 3. Modification of the Terms and Conditions

1. In general

1.1 General and definitions

The services offered by Live Your Heart School are training:

 • in a group with one or more trainers. This can be live on location or live online. In addition the training can be organized for an organization or for private customers.
 • for individuals who will follow a training in their own time by means of video’s and other material (if applicable).

People who (wish to) make use of the services offered by Live Your Heart School will be referred to as ‘customer’. Customers:

 • Trainee: the one moving through the training with the trainer
 • Organization decision maker: referring to someone from an organization with decision making power on starting a service

The coach or trainer will be referred to as service provider on this page.

1.2 Agreements

 • The customer knows he/she is responsible for his/her own life and how it’s unfolding.
 • The customer and service provider strive for the highest goal possible and acknowledge that the results can be different than thought of beforehand.
 • The customer is aware of the methodologies used by the service provider.
 • The customer commits to sharing information thought relevant with the service provider and when being asked, on behalf of his/her self and goal. Note: the customer has the right to always keep information to him- or herself, if this is not important for going through a training. Live Your Heart School cannot be held liable for information that is not provided or provided late.
 • The service provider will always consult the customer and ask for permission in case of possible physical interaction/touch.
 • The customer should immediately indicate if he/she has objections to specific actions.
 • The service provider is registered with professional association ‘Collectief Alternatieve Therapeuten’ (CAT), for more information see below.
 • The customer has read and understood the content of the privacy statement nl/pricacyverklaring.

1.3 House rules:

 • In case of calamities, the customer should follow the instructions of the service provider or the authority (fire brigade, police, ambulance worker) on the spot.
 • The service provider is not responsible for theft or damage to property in or around the property.
 • The service provider and customer behave according to general decency standards. In the case of offensive behaviour, the service provider has the right to deny the customer access to the premises.

1.4 Professional association CAT and complaints

The service provider is registered with professional association ‘Collectief Alternatieve Therapeuten’ (CAT) and the disputes body ‘Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten’ (GAT). In contact with the customer, the professional code, provisions, and complaint and disciplinary regulation of the CAT and GAT are applicable. The GAT is an nationally recognized, complementary specialized and fully independent Wkkgz disputes body the CAT works with. The Wkkgz is the Dutch Law ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’, in which the rights and obligations of custumer and coach are, among others, established.

It is preferable to first discuss complaints with the service provider. If the customer and service provider cannot reach an agreement, the customer can also contact the GAT. The customer can also contact the GAT directly with complaints. More information and the procedure can be found at https://gatgeschillen.nl/ .

1.5 Disclaimer and guarantees

The content of the services falls under the category of alternative medicine. No guarantees can be given on the results, because the result depends on the choices the customer makes in the process. The customer is and remains responsible for his/her choices and participation is therefore at his/her own risk.
The customer is aware that the service provider working with him/her is not a doctor. None of the methods described in the services are a substitute for medical advice or treatment. The service is to support and not replace regular medical care. The customer is responsible for choosing to consult a doctor or other healthcare professional. Medical treatments and prescribed medication can only be adjusted or terminated in consultation with the attending physician and/or specialist.
For specific advice per training, the customer is referred to the information of the training.

1.6 Rates, payment method, refund policy

Registrations for courses and training offered by Live Your Heart School, live on location or online, must be received by Live Your Heart School no later than the day before registration closes.

1.6.1 Rates:

The service provider is obliged to conform to the rates mentioned on the Live Your Heart School website.
The rates stated on the website are exclusive VAT en include €25,- administration fee. If the price of the service is less than €100,- the administration fee will be 20% of this amount.

The amounts referred to in this paragraph will be immediately due and payable, if they have not already been paid.

1.6.2 Payment method of a service:
 • Private customers: directly via bank payment (e.g. iDeal via Mollie) when registering via the web shop of the Live Your Heart School website.
 • Business customers: within 14 days via bank payment. The service provider will send an invoice to the organisation decision maker or contact person and the relevant financial department.

Payment of Live Your Heart School takes place via Leef en LOVE energetisch lichaamswerk.

Business data:

  • Handelsnaam: Love energetisch lichaamswerk
  • KVK nr: 75773902
  • Btw nummer: NL00240202098B66
  • Vestigingsadres: Ijburglaan628c, te Amsterdam
1.6.3 Refundpolicy
1.6.3.1 Online individual training, the customer can do at his/her own moment in time

The refund policy is not applicable for this type of service.

1.6.3.2 Live training in a group: cancelation, change or transfer before start of a training, or cancelation during the training

When the registration of the customer is canceled (business and private), we apply that he/she:

 • up to two months before the planned start date, the amount already paid will be refunded to the customer, with the exception of the administration fee.
 • up to a month before the start, 50% of the rate of the service will be refunded (provided the entire amount has been paid) to the customer.
 • up to 14 days before the start, 25% of the rate of the service will be refunded (provided the entire amount has been paid) to the customer.
 • less than 14 days before the start of the training, the customer will not receive a refund.

Please note, if you give a service as a gift, the same cancelation conditions apply as above.

Changing or transferring the customer’s registration is only possible via e-mail or the contact form.

By change we mean here that the customer starts the training on a different joint start date than he/she initially registered for. Whether he/she can start on this other date depends on the number of registrations that are there.

You can transfer the registration to someone else up to one week before the start of the training via e-mail or the contact form, provided that the person meets the admission requirements set at the discretion and assessment of Live Your Heart School.

When canceling during the training, the customer pays the entire amount. If the customer wishes to discontinue the training after it has already started, the customer owes Live Your Heart School the full rate.

2. Training

2.1 In general:

The service provider shared the intention and goal of the training beforehand. The structure of the training will be shared beforehand as well. Depending on the course of the training and the needs of the customer and service provider, this structure and content can be adjusted at the discretion of the service provider (only applicable for live training). Where possible, the customer will be included in this.
Customer and service provider evaluate the training at the end.

2.2 Postponing or cancelling the training

2.2.1 Online individual training, the customer can do at his/her own moment in time

Postponing or cancelling a training is not applicable for this type of service.

2.2.2 Live training on location or online: cancelling, change, transfer before the start of the training or intermediate cancellation when the training already started
 • The customer commits to timely cancel, change or pass on his/her registration for the training since time is valuable and possibly other people are on the waiting list of the training. For refund amounts see refund policy above.
 • In the unlikely event that the service provider is unable to attend, he/she will organize a replacement. If this does not work, the service provider will come up with alternative dates to move the training to.
 • The training can be unilaterally stopped by the service provider if it cannot reasonably be expected from him/her to continue the training. The customer will then get his/her money back in case it has been paid already.

3. Modification of the terms and conditions

These terms and conditions are effective July 1st, 2022 and will remain in effect, except with respect to any future changes to the provisions, which will be effective immediately after they are posted on this page. We reserve the right to update or change our terms and conditions at any time. It is recommended that you consult the terms and conditions regularly so that you are aware of these changes. This page always shows the latest version.
Last change January 1, 2024.